Prevencia

Rok 2019 je na Slovensku Rokom prevencie

(Zdroj foto: Stock.adobe.com)

Preventívna prehliadka môže zachrániť zdravie i život, ale dokáže aj zabrániť zbytočnému užívaniu antibiotík.

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky odštartovalo v roku 2019 projekt „Rok prevencie“ zdravotného stavu obyvateľov Slovenska.

Údaje Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) hovoria o tom, že preventívnu prehliadku u všeobecného lekára, napriek tomu, že sú v rámci verejného zdravotného poistenia bezplatné, absolvuje na Slovensku len necelých 40 % dospelej populácie.

Zamerané na vlastné zdravie

Cieľom Roka prevencie je zvýšiť zodpovednosť za vlastné zdravie, presadzovanie aktívneho prístupu k zdravému životnému štýlu a zvyšovanie kvality života. Ministerstvo zdravotníctva SR chce tiež zvýšiť informovanosť o dôležitosti preventívnych prehliadok.

Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská verí, že edukácia v tomto smere pomôže znížiť aj výskyt tzv. odvrátiteľných úmrtí. Podľa nej môže preventívna prehliadka zachrániť život, pretože mnohé ochorenia začínajú „nenápadne“.

„Človek nevníma žiadne subjektívne ťažkosti, ale už v tomto období môžu napríklad vysoký tlak alebo zvýšené hodnoty cukru napáchať nezvratné zmeny v cievach a spôsobiť infarkt srdca alebo porážku.“

Preventívna prehliadka najčastejšie odhalí diagnózy ako cukrovka, chudokrvnosť, vysoký krvný tlak, nadváha a obezita, poruchy funkcie obličiek a pečene, zápaly močových ciest, poruchy srdcového rytmu, zvýšenú hladinu cholesterolu či rakovinu hrubého čreva. Pri liečbe mnohých spomínaných ochorení sa využívajú aj antibiotiká.

Hlavná odborníčka MZ SR pre všeobecné lekárstvo Jana Bendová hovorí, že mnohí pacienti sa preventívnym prehliadkam vyhýbajú, práve z dôvodu, že nechcú vedieť, že niečo s ich zdravím nie je v poriadku.

„Zvyčajne sú to tí najrizikovejší pacienti, napríklad obézni fajčiari s neliečeným krvným tlakom a vysokým cholesterolom.“ Takíto pacienti sa podľa nej začnú zaujímať o svoje zdravie až po prvom infarkte či mozgovej porážke.

Rok prevencie
Zdroj foto: Stock.adobe.com

Pomáhajú poradne zdravia

Hlavný hygienik Ján Mikas uviedol, že na Slovensku máme pri regionálnych úradoch verejného zdravotníctva až 37 poradní zdravia.

„Ich zámerom je zvyšovať záujem obyvateľov o vlastné zdravie, poznávanie zdravotných rizík a vlastnými silami predchádzať vzniku chronických chorôb, najmä srdcovocievnych,“ spresnil.

Pracujú v nich odborníci, ktorí návštevníkom urobia základné vyšetrenia a na základe ich výsledkov im odporučia, ako optimalizovať zdravotný stav. Kontrolné návštevy, vrátane individuálneho poradenstva, sú takisto bezplatné.

Poradenstvo v poradniach zdravia je zamerané na vyšetrenie hlavných rizikových faktorov. Ide o meranie krvného tlaku, tepovej frekvencie, biochemické vyšetrenie krvi (odber z prsta, výsledky sú hotové do 10 minút), vyšetrenie cholesterolu, glukózy, zmeranie telesnej výšky, hmotnosti.

V poradni u návštevníkov zisťujú aj rodinnú anamnézu (srdcovo-cievne ochorenia často postihujú pokrvných príbuzných), osobnú anamnézu (pri ochoreniach tepien je riziko cievnych príhod zvýšené) či stravovacie zvyklosti a sklon k pravidelnému pohybu.

Osem krajských poradní zdravia zisťuje od júla roku 2018 aj riziko atriálnej fibrilácie, teda chvenia predsiení srdca. Ide o najčastejšiu poruchu srdcového rytmu a zároveň hlavný rizikový faktor pre vznik cievnej mozgovej príhody. Včasné zistenie atriálnej fibrilácie a liečba pomáhajú znížiť riziko infarktu a mozgovej porážky až o 68 %.

Kým nie je neskoro

Zaneprázdnenosť, nižšie povedomie o prevencii rizikových faktorov a najmä pocit, že pokiaľ nemáme žiadne bolesti, sme zdraví, sú najčastejšími dôvodmi zanedbávania prevencie.

Na prvých miestach ochorení s najvyššou úmrtnosťou na celom svete však dominujú práve tie, ktoré najskôr nebolia – srdcovo-cievnenádorové ochorenia. Včasné zachytenie začiatkov ochorení zlepšuje ich prognózu aj liečbu.

Význam preventívnych prehliadok spočíva teda práve v tom, že sa včas dozvieme pravdu o svojom zdravotnom stave. Dodržiavanie pravidelnosti preventívnych prehliadok je preto veľmi dôležité.

Čo hovoria štatistiky?

 • Pri preventívnych prehliadkach sú disciplinovanejšie ženy.
 • Ku koncu septembra 2018 preventívnu prehliadku v ambulancii všeobecných lekárov absolvovalo 29 % mužov a viac ako 32 % žien.
 • Najčastejšie navštevujú preventívne prehliadky u všeobecných lekárov muži vo veku 66, 65 rokov a ženy vo veku 66 a 63 rokov.

Na aké preventívne prehliadky a kedy máme nárok

Zo zákona má každý občan Slovenskej republiky právo na preventívnu prehliadku u všeobecného lekára pre deti a dorast, resp. všeobecného lekára pre dospelých, stomatológa, gynekológa, urológa a gastroenterológa.

Preventívna starostlivosť o deti a dorast

preventivna-starostlivost-deti-dorast
Zdroj foto: Stock.adobe.com

Preventívnu prehliadku detí a mladistvých vykonáva všeobecný lekár pre deti a dorast.

Termíny preventívnych prehliadok u detí sú zväčša zabezpečované bezproblémovo, pretože v ranom veku dieťaťa je kontakt rodiča a lekára pomerne častý aj vďaka tomu, že počet prehliadok je vyšší ako v dospelom veku.

Na preventívnu prehliadku má nárok:

 • dieťa do 1 roku na 9 preventívnych prehliadok (najmenej 3 prehliadky do 3 mesiacov);
 • 18-mesačné dieťa – 1 preventívna prehliadka;
 • deti od 3 do 18 rokov – jedna preventívna prehliadka raz za dva roky.
 • Preventívna prehliadka obsahuje komplexné pediatrické vyšetrenie, zahŕňajúce poradenstvo rodičom, sleduje sa komplexný psychomotorický vývin dieťaťa, povinné očkovania, krvný tlak, vyšetrenie moču, sledovanie rizikových faktorov napríklad srdcovocievnych chorôb, meranie hladiny cholesterolu v krvi (v 11. roku), cholesterolu aj triacylglycerolov (v 17. roku).

Preventívna prehliadka u všeobecného lekára pre dospelých

Rozsah preventívnej prehliadky určuje zákon 577/2004 o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.

Preventívnu prehliadku dospelých vykonáva všeobecný lekár pre dospelých, s ktorým poistenec uzatvoril dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Na túto prehliadku má nárok:

 • každý poistenec raz za 2 roky, darcovia krvi raz za rok;
 • prehliadka obsahuje komplexné vyšetrenie, kontrolu stavu očkovania, vyšetrenie pulzu a tlaku krvi, kontrolu hmotnosti; laboratórne vyšetrenia moču a krvi (sedimentácia krvi, krvný obraz, cukor, vyšetrenie funkcie obličiek a pečeňový test); skúmania odhalenia rizík civilizačných chorôb);
 • u poistencov nad 40 rokov aj vyšetrenie cholesterolu a triacylglycerolov a EKG záznam činnosti srdca;
 • poistenci nad 50 rokov a poistenci s pozitívnou rodinnou anamnézou karcinómu hrubého čreva a konečníka majú raz za 2 roky nárok na test na okultné krvácanie.

Preventívna gynekologická prehliadka

preventivna-gynekologicka-prehliadka
Zdroj foto: Stock.adobe.com

Preventívna gynekologická prehliadka je komplexné gynekologické vyšetrenie zamerané na vyhľadávanie a včasnú diagnostiku organických a funkčných porúch ženských pohlavných orgánov.

Súčasťou prehliadky je dôkladná anamnéza a jej priebežná aktualizácia a odborné poradenstvo v otázkach antikoncepcie, hormonálnej substitučnej liečby, prevencie sexuálne prenosných ochorení a poučenie o zvýšenom riziku gynekologických malignít v súvislosti s pozitívnou rodinnou anamnézou a prítomnosťou ďalších rizikových faktorov u ženy.

Doklad o absolvovaní preventívnej gynekologickej prehliadky je podmienkou kompletizácie preventívnej prehliadky u všeobecného lekára.

Preventívnu prehliadku vykonáva lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo, s ktorým poistenka uzatvorila dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Na túto prehliadku majú nárok:

 • ženy od 18 rokov alebo prvého tehotenstva majú nárok na jednu preventívnu prehliadku za rok;
 • v materstve – preventívna starostlivosť každý mesiac počas tehotenstva a raz 6 týždňov po pôrode.
 • Súčasťou vyšetrenia sú aj: skríning rakoviny krčka maternice – ženy vo veku 23 – 64 rokov, skríning rakoviny prsníka – ženy vo veku 40 – 69 rokov a raz za 2 roky ultrasonografia prsníkov.

Preventívna starostlivosť v materstve

Preventívnu prehliadku počas tehotenstva vykonáva lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo.

Preventívna starostlivosť v materstve sa vykonáva u tehotných žien raz mesačne počas tehotenstva a raz do šiestich týždňov po pôrode.

Kompletná preventívna prehliadka zahŕňa podrobnú anamnézu a celkové fyzikálne vyšetrenie, vrátane vyšetrenia výšky, hmotnosti, krvného tlaku a pulzu.

Pri vyšetrení brucha a panvy lekár stanoví veľkosť maternice, vyšetrí kostenú panvu na symetriu a primeranosť, vyšetrí kŕčok maternice a od 6. týždňa vyšetruje aj ozvy plodu.

Súčasťou preventívnej starostlivosti v materstve sú aj:

 1. určené laboratórne vyšetrenia moču, krvi, krvnej skupiny a Rh faktora,
 2. určené špeciálne vyšetrenia podľa potreby, vzhľadom na zdravotný stav tehotnej ženy alebo plodu:
 • externé kardiotokografické vyšetrenie,
 • ultrazvukové sledovanie tehotenstva vrátane biometrie a posúdenie vývoja orgánov vrátane obrazovej dokumentácie, a to najviac tri razy počas fyziologického tehotenstva,
 • vyhodnotenie nálezov so zreteľom na riziká tehotenstva,
 • rady v priebehu tehotenstva.

Preventívna urologická prehliadka

Prehliadku vykonáva lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore urológia.

Na túto prehliadku majú nárok:

 • raz za 3 roky muži nad 50 rokov;
 • alebo muži od 40. roku, ak sa v ich prvostupňovom príbuzenstve vyskytol karcinóm prostaty – raz za 3 roky alebo častejšie.

Kompletná preventívna urologická prehliadka zahŕňa fyzikálne vyšetrenie, palpačné vyšetrenie prostaty per rektum (cez konečník), palpačné vyšetrenie semenníkov, ultrazvukové vyšetrenie močových ciest a obličiek.

V priebehu preventívnej prehliadky sa odoberá krv na laboratórne vyšetrenie prostatického špecifického antigénu a kreatinínu, vyšetrí sa moč chemicky a močový sediment.

Preventívna gastroenterologická prehliadka

Prehliadku vykonáva lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore gastroenterológia alebo lekár s certifikátom v certifikačnej pracovnej činnosti – diagnostická a intervenčná kolonoskopia.

Na túto prehliadku majú nárok:

 • raz za 10 rokov poistenci nad 50 rokov;
 • poistenci s pozitívnou rodinnou anamnézou karcinómu hrubého čreva a konečníka aj skôr ako vo veku 50, raz za 2 roky – test na okultné krvácanie;
 • pri negatívnej prvej prehliadke sa robí v 5-ročných intervaloch;
 • pri pozitívnom výsledku nasleduje vyšetrenie kolonoskopia.

Preventívna prehliadka konečníka a hrubého čreva kolonoskopom spočíva vo vykonaní kolonoskopického vyšetrenia od análneho otvoru po cékum. Vyšetrenie je zamerané na vyhľadávanie polypov a včasných štádií rakoviny hrubého čreva a konečníka.

V priebehu kolonoskopického vyšetrenia, pri zistení nádoru alebo polypu, sa z jeho povrchu odoberá vzorka tkaniva, ktorá sa odosiela na histologické vyšetrenie a podľa možností sa polyp endoskopicky odstráni.

Preventívna prehliadka u zubného lekára

preventivna-prehliadka-u-zubneho-lekara
Zdroj foto: Stock.adobe.com

Na túto prehliadku majú nárok:

 • 2-krát do roka poistenec do 18 rokov;
 • 1-krát ročne poistenec nad 18 rokov;
 • u tehotných poisteniek sa prehliadka vykonáva dva razy počas toho istého tehotenstva, a to na začiatku prvého a na začiatku tretieho trimestra;
 • vyšetrenie obsahuje podrobnú prehliadka chrupu, parodontu, mäkkých tkanív ústnej dutiny, kontrolu medzičeľustných vzťahov a vzájomného postavenia zubov, kontrolu zubných náhrad, dentálnej hygieny a hygienických návykov, prehmatanie uzlín, u detí aj remineralizácia zubnej skloviny.

Ostatné preventívne prehliadky

Na základe verejného zdravotného poistenia sa čiastočne uhrádza jedna preventívna prehliadka poistenca aktívneho v organizovanom športe do 18. roku veku raz za rok v špecializačnom odbore telovýchovné lekárstvo.

Nečakajte, predchádzajte

Aj v rámci starostlivosti o vlastné zdravie platí, že neznalosť neospravedlňuje.

Stráženie termínov preventívnych prehliadok je vlastnou zodpovednosťou každého z nás.

Lekári odporúčajú:

 • Nečakajte na pozvanie od lekára, ale sami sa iniciatívne informujte o možnosti absolvovania preventívnej prehliadky.
 • Termín prehliadky si vopred dohodnite so svojím lekárom.
 • Po absolvovaní prehliadky sa v dohodnutom termíne informujte o presných výsledkoch laboratórnych vyšetrení.
 • Preventívne prehliadky splnia svoj účel len vtedy, keď budete dodržiavať následné rady a odporúčania svojho lekára!

Odbornú kontrolu zabezpečila MUDr. Adriana Šimková, PhD., praktická lekárka pre dospelých, s atestáciou z internej medicíny, členka výboru Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva.

Zdroje:

https://www.teraz.sk/zdravie/ministerstvo-zdravotnictva-odstartoval/364875-clanok.html

https://www.vszp.sk/poistenci/zdravotna-starostlivost/preventivne-prehliadky.html

Komentáre